Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 6 w przedmiocie podania do publicznej wiadomości informacji o ustaleniu ceny emisyjnej i ceny sprzedaży akcji

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) informuje, iż w dniu 1 lipca 2013 roku w porozumieniu z oferującym NWAI Dom Maklerski S.A., ustalił ostateczną liczbę akcji Serii B, Ostateczną Liczbę Akcji Oferowanych, liczbę Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz cenę emisyjną i cenę sprzedaży Akcji. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie odnoszą się do treści prospektu emisyjnego Spółki.

Po zakończeniu budowy księgi popytu, w oparciu o rekomendację Oferującego, Zarząd Spółki oraz Sprzedający ustalili Cenę Emisyjną Akcji zgodnie z pkt. 5.3 Dokumentu Ofertowego na 200 (słownie: dwieście) złotych za jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że skorzystał z uprawnienia zawartego w uchwale nr 1 NWZA Spółki z dnia 15 października 2012 roku i określił ostateczną liczbę oferowanych akcji serii B na 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji.

W związku z tym, iż Sprzedający podtrzymując potrzebę przeprowadzenia przez Zarząd Spółki oferty akcji serii B, określili ostateczną liczbę akcji sprzedawanych Serii A na 0 (słownie: zero). Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 150.000 akcji, zaś podział na transze jest następujący:
Transza Inwestorów Indywidualnych: od 0 do 10.606 akcji
Transza Inwestorów Instytucjonalnych: od 0 do 139.394 akcji

Treść informacji o ustaleniu ostatecznej liczby akcji Serii B, Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny emisyjnej i ceny sprzedaży Akcji została udostępniona do publicznej wiadomości w taki sam sposób jak Prospekt i jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).