Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 7 w przedmiocie zmiany informacji o ustaleniu ceny emisyjnej i ceny sprzedaży Akcji

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu komunikat aktualizujący nr 7 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 czerwca 2013 roku, korygujący treść komunikatu aktualizującego nr 6 przekazanego raportem bieżącym nr 26/2013 w dniu 1 lipca 2013 roku.

Korekta dotyczy podkreślenia okoliczności, iż Sprzedający podtrzymując potrzebę przeprowadzenia przez Zarząd Spółki oferty akcji serii B, określili ostateczną liczbę akcji sprzedawanych Serii A na 0 (słownie: zero), tym samym odstąpili od przeprowadzenia Oferty.

Ponadto, korekta dotyczy również podania informacji, że Emitent złoży do KNF wniosek o zatwierdzenie aneksu do Prospektu w zakresie informacji o warunkach oferty umożliwiający jej kontynuację przez Emitenta w przypadku, gdy Sprzedający nie będą uczestniczyli w sprzedaży Akcji Serii A. Komunikat aktualizujący nr 7 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz jest opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).

Załączniki: