Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 8 w przedmiocie zmiany informacji o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu komunikat aktualizujący nr 8 z dnia 2 lipca 2013 roku do prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 czerwca 2013 roku.

Komunikat aktualizujący nr 8 koryguje treść komunikatu aktualizującego nr 6 przekazanego raportem bieżącym nr 26/2013 w dniu 1 lipca 2013 roku, zmienionego następnie komunikatem aktualizującym nr 7 przekazanym raportem bieżącym nr 27/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku.

Korekta dotyczy ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach. Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych Transzach wynosi:

Transza Inwestorów Indywidualnych: 10.606 akcji,
Transza Inwestorów Instytucjonalnych:139.394 akcje.

Komunikat aktualizujący nr 8 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz jest opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).