Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 9 m.in. w przedmiocie zmiany informacji o terminie przydziału Akcji

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu komunikat aktualizujący nr 9 z dnia 4 lipca 2013 roku do prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 czerwca 2013 roku.

Komunikat aktualizujący nr 9 koryguje treść komunikatu aktualizującego nr 6 przekazanego raportem bieżącym nr 26/2013 w dniu 1 lipca 2013 roku, zmienionego następnie komunikatem aktualizującym nr 7 przekazanym raportem bieżącym nr 27/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku oraz komunikatem aktualizującym nr 8 z dnia 2 lipca 2013 roku przekazanym raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku.

Korekta dotyczy zmiany terminu zakończenia przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz zmiany terminu przydziału Akcji. Po korekcie, terminy są następujące: Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: do 8 lipca 20013 roku do godz. 17:00, OT Logistics S.A. – Uchwały podjęte przez ZWZ, Przydział Akcji do 9 lipca 2013 roku.

Komunikat aktualizujący nr 9 znajduje się w załączniku do niniejszego raportu oraz jest opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) oraz oferującego (www.nwai.pl).