Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela
serii E

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. Spółka powzięła informację o Oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 527/2022 w sprawie zawarcia na wniosek Spółki umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalne 0,24 PLN każda i kodzie ISIN PLODRTS00017. Rejestracja akcji jest warunkowa i nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.