Korekta raportu bieżącego ESPI nr 43/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku – Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w raporcie bieżącym ESPI nr 43/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku wśród załączników omyłkowo został załączony niewłaściwy plik tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji serii D. Niniejszym Spółka przekazuje w załączniku prawidłowy plik tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji serii D uwzględniający zmiany uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Załączniki: