Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W związku z przekazaniem w dniu dzisiejszym raportu bieżącego nr 23/2016 w sprawie nabycia przez C.Hartwig Gdynia S.A. udziałów w Sealand Logistics Sp. z o.o., Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, iż w przedmiotowym raporcie bieżącym omyłkowo wskazano datę 27 lipca 2016 roku zamiast poprawnej daty tj. 28 lipca 2016 roku, w związku z czym Spółka dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego nr 23/2016.

Było:
„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 6 maja 2016 roku dotyczącego zawarcia pomiędzy C.Hartwig Gdynia S.A. /Kupujący/, a trzema osobami fizycznymi /Sprzedający/ warunkowej umowy /Umowa/ nabycia udziałów spółki Sealand Logistics Sp. z o.o. /Sealand Logistics/ oraz raportów bieżących nr 12/2016 z dnia 17 maja 2016 roku i nr 22/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczących spełnienia się dwóch warunków zawieszających Umowy, Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka, Emitent/ informuje, że w dniu 27 lipca 2016 roku Kupujący otrzymał informację o wyniku due dilligence, który potwierdził zgodność oświadczeń Sprzedających m.in. co do sytuacji finansowej Sealand Logistics i brak istotnych odchyleń do momentu zakończenia badania. Pozytywne zakończenie due dilligence stanowi spełnienie ostatniego z warunków zawieszających określonych w Umowie. W związku z powyższym Umowa nabycia udziałów Sealand Logistics weszła w życie.”

Powinno być:
„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 6 maja 2016 roku dotyczącego zawarcia pomiędzy C.Hartwig Gdynia S.A. /Kupujący/, a trzema osobami fizycznymi /Sprzedający/ warunkowej umowy /Umowa/ nabycia udziałów spółki Sealand Logistics Sp. z o.o. /Sealand Logistics/ oraz raportów bieżących nr 12/2016 z dnia 17 maja 2016 roku i nr 22/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku dotyczących spełnienia się dwóch warunków zawieszających Umowy, Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka, Emitent/ informuje, że w dniu 28 lipca 2016 roku Kupujący otrzymał informację o wyniku due dilligence, który potwierdził zgodność oświadczeń Sprzedających m.in. co do sytuacji finansowej Sealand Logistics i brak istotnych odchyleń do momentu zakończenia badania. Pozytywne zakończenie due dilligence stanowi spełnienie ostatniego z warunków zawieszających określonych w Umowie. W związku z powyższym Umowa nabycia udziałów Sealand Logistics weszła w życie.”