Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze
2021 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka) informuje o korekcie niektórych pozycji śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r. będącego elementem „Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics” opublikowanego w ramach publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r. w dniu 21.09.2021 r.

W ww. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

 • w pkt III „Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r. oraz dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2020 r. (w tysiącach złotych)” dokonuje się następującej korekty:

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 1. [Zwiększenie]/zmniejszenie stanu należności:
  • Było: [44 556]
  • A powinno być: [31 032]
 2. (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zobowiązań:
  • Było: 240806
  • A powinno być: 10 283

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

 1. Pozostałe
  • Było: 63
  • A powinno być: [63]
 • w pkt V „Dodatkowe informacje i objaśnienia” dokonuje się następującej korekty:

Zysk przypadający na jedną akcję

 1. Zysk [strata] netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za okres 01.01.2021 – 30.06.2021:
  • Było: 56 66
  • A powinno być: 56 665

Opisane powyżej korekty nie mają wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w „Skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy OT Logistics za I półrocze 2021 roku”.

W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym przekaże do publicznej wiadomości skorygowany ww. raport okresowy.

Podstawa prawna:
§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.