Możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistcs S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 16/2020 w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” na dzień 20 marca 2020 r. „Zgromadzenie Obligatariuszy”;
  2. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie zasad odbywania się Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.; oraz
  3. obecnego stanu zagrożenia epidemicznego,

informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy do dnia 13 marca 2020 r. – zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy – prawidłowo zgłosili swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 20 marca 2020 r. „Prawidłowo Zgłoszeni Obligatariusze”, udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez udziału fizycznego.

Spółka zachęca Prawidłowo Zgłoszonych Obligatariuszy do kontaktu z Emitentem pod adresem e-mail: info@otlogistcs.pl w celu pozyskania danych umożliwiających wzięcie udziału w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem wideokonferencji.