Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku przetargu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku oraz nr 29/2017 z dnia 4 września 2017 roku w sprawie udziału OT Logistics S.A. _Emitent_ w przetargu na nabycie 1.584.124 akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece _Chorwacja_, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym rozliczona została na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu transakcja pakietowa nabycia ww. akcji Tym samym zgodnie z procedurą przetargową Emitent skutecznie nabył ww. 1.584.124 akcje Luka Rijeka d.d.

Po nabyciu ww. akcji Emitent zwiększył posiadany udział do 32,56 procent kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d. W związku z powyższym zgodnie z prawem chorwackim Emitent zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. Wezwanie zostanie ogłoszone po przygotowaniu dokumentacji w trybie i na warunkach zgodnych z prawem chorwackim.