Nabycie akcji spółki portowej Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 29 lipca 2015 roku w wyniku przydziału akcji w ramach oferty publicznej spółki Luka Rijeka d.d. Luka Rijeka z siedzibą w Rijece Republika Chorwacji Emitent nabył 2.805.232 akcji nowej emisji ww. spółki o wartości nominalnej 40 HRK każda. Cena emisyjna akcji wynosiła 40 HRK. Wartość objętego przez Spółkę pakietu akcji Luka Rijeka wyniosła 112.209.280 HRK, tj. 61,23 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 29 lipca 2015 r.: 1HRK=0,5457 zł i tym samym przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Luka Rijeka jest operatorem największego portu w Chorwacji. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Zdolności przeładunkowe portu to ponad 8 mln ton 5 mln ton towarów masowych i 3,2 mln ton towarów drobnicowych. Luka Rijeka posiada również 49% udziału w terminalu kontenerowym o zdolnościach przeładunkowych na poziomie 600 tys. TEU jednostka równa standardowemu kontenerowi 20 stopowemu. Potencjał portu w 2014 r. był wykorzystany poniżej 25%, a Luka Rijeka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 167,4 mln HRK ok. 93,2 mln zł. Wartość obecnie przeprowadzonej emisji akcji spółki to 300 mln HRK ok. 163,7 mln zł, a podstawowym jej celem są inwestycje umożliwiające pełniejsze wykorzystanie potencjału portu.

W wyniku nabycia ww. akcji Luka Rijeka, po dokonaniu wpisu do rejestru sądowego, Emitent będzie posiadał 20,81% w podwyższonym kapitale zakładowym Luka Rijeka oraz będzie miał prawo do wykonywania 2.805.232 głosów stanowiących 20,81% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Luka Rijeka. Przed ww. nabyciem Spółka nie posiadała żadnych akcji Luka Rijeka. Spółki zależne Emitenta nie posiadają akcji Luka Rijeka. Nabycie akcji sfinansowane zostało w 71% środkami własnymi Spółki oraz w 29% finansowaniem zewnętrznym. Nabyte akcje zostaną ujęte w księgach rachunkowych Emitenta wg ceny zakupu powiększonej o koszty transakcji.

W ocenie Spółki nabycie akcji Luka Rijeka jest kolejnym krokiem w rozwoju Grupy OT Logistics i budowie międzynarodowej grupy transportowo – logistycznej swoim zasięgiem obejmującej główne korytarze transportowe m.in. korytarz Bałtyk-Adriatyk. Port w Rijece może stanowić element łączący Adriatyk z portami morskimi nad południowym Bałtykiem, z których dwa istotne należą do Grupy OT Logistics – OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Nabycie ww. akcji może pozwolić na uzyskanie udziału rynkowego w południowej części Europy Środkowo – Wschodniej, korzystnie położonej dla sektora transportowego oraz możliwość rozszerzania działalności Grupy na okoliczne kraje. W związku z powyższym Emitent nie wyklucza ewentualnego dalszego zwiększania zaangażowania w Luka Rijeka w dłuższym horyzoncie czasowym oraz zamierza prowadzić rozmowy na temat potencjalnej współpracy z Luka Rijeka zarówno na poziomie inwestycyjnym jak i operacyjnym, co pozwoliłoby na zaoferowanie kompleksowej obsługi klientom Grupy na terenie Europy Środkowo – Wschodniej.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Luka Rijeka i osobami nim zarządzającymi.