Nabycie akcji własnych w celu realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do informacji przedstawionej w raporcie bieżącym nr 16/2016 w sprawie zawarcia warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji OT Logistics S.A. /Emitent, Spółka/ w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A. oraz inwestycji STK Group w akcje Emitenta /Transakcja/, w której wskazano, iż w ramach Transakcji STK Group nabędzie akcje Emitenta w drodze odsprzedaży akcji własnych przez OT Logistics S.A. oraz zaoferowania STK Group objęcia akcji nowej emisji serii D w ramach podwyższenia kapitału zakładowego OT Logistics S.A. /w ustalonych przez strony na dzień zamknięcia Transakcji proporcjach/, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. Spółka dokonała nabycia akcji własnych na potrzeby ww. odsprzedaży.

Nabycie nastąpiło na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 26 z dnia 30 czerwca 2016 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2016 i zostało przeprowadzone w transakcji pakietowej.

Przedmiotem nabycia było 7.500 akcji OT Logistisc S.A. o wartości nominalnej 1,97 zł każda. Nabycie nastąpiło po cenie 220,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość nabytych akcji wyniosła 1,65 mln zł. Nabyte akcje stanowią 0,53% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadają 0,53% ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Emitenta przypomina, iż w związku z zarejestrowaniem przez Sąd w dniu 14 grudnia 2016 r. podziału _splitu_ akcji Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił określić dzień 23 grudnia 2016 r. jako dzień podziału 1.427.660 akcji Spółki o wartości nominalnej akcji 1,92 zł każda na 11.421.280 akcji o wartości nominalnej 0,24 zł każda _raport bieżący nr 30/2016_. Po dokonaniu splitu Spółka posiadać będzie 60.000 akcji własnych o wartości nominalne 0,24 zł każda.

Emitent nie posiada innych akcji własnych niż wskazane powyżej.