Nabycie udziałów w spółce i zawarcie umowy w zakresie realizacji przewozów kolejowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. OT Logistics, Emitent informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług przewozowych w transporcie kolejowym pomiędzy spółkami Landkol Sp. z o.o. Landkol oraz Landpol Sp. z o.o Landpol, obie z siedzibą w Świdnicy, przy udziale Emitenta Umowa o współpracy.

Jednocześnie w dniu 12 sierpnia 2015 r. OT Logistics zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółce Landkol od osób fizycznych – jej dotychczasowych udziałowców. Nabycie udziałów w Landkol wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta, która zakłada dalsze umacnianie pozycji rynkowej poprzez akwizycję podmiotów działających w branży logistycznej. Spółka Landkol organizuje przewozy towarowe całopociągowe, dostarczając przesyłki na terenie Europy. Specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. Przed sprzedażą udziałów większościowi udziałowcy Landkol byli jednocześnie większościowymi udziałowcami Landpol. Przychody Landkol za półrocze 2015 r. wyniosły ok. 5 mln zł, kapitały własne są nieznacznie ujemne, a cena nabycia udziałów w Landkol jest pomijalna z punktu widzenia danych finansowych Emitenta.

Głównym przedmiotem Umowy o współpracy jest realizacja przez Landkol przewozów kolejowych na rzecz Landpol lub podmiotów wskazanych przez Landpol, które odbywały się będą z wykorzystaniem taboru kolejowego będącego w posiadaniu Landkol, a także taboru udostępnionego przez Landpol oraz osoby trzecie. Szacunkowa wartość Umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi nie mniej niż 108 mln zł. Umowa została zawarta na czas oznaczony – 5 lat, z możliwością jej wcześniejszego wygaśnięcia po spłaceniu w pełni przez Landpol zobowiązań wobec Landkol występujących na dzień jej podpisania, co oznaczałoby nieosiągnięcie szacowanych obrotów. W takim przypadku strony przystąpią do ustalenia nowych warunków współpracy.

Usługi przewozowe Landkol wykonywać będzie na podstawie zaakceptowanych przez siebie jednostkowych zleceń przewozowych od Landpol. Zgodnie z postanowieniami Umowy w okresie jej realizacji Landkol przysługuje pierwszeństwo na świadczenie prawie wszystkich kolejowych usług przewozowych na rzecz Landpol.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na zawarcie umowy nabycia przez OT Logistics 100% udziałów w Landkol i na szacunkową wartość Umowy o współpracy przekraczającą 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.