Niespełnienie się jednego z warunków umożliwiających wypłatę Dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2022 z dnia 27.07.2022 r. w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 (Dywidenda), informuje o niespełnieniu się jednego z warunków umożliwiających wypłatę Dywidendy, tj. tymczasowy nadzorca sądowy, ustanowiony w związku z wnioskiem o upadłość Spółki rozpatrywanym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod sygnaturą XII Gu 318/21, nie wydał zgody na wypłatę Dywidendy, a ze względu na terminy procesowe, nie jest możliwe spełnienie przed Dniem Dywidendy pozostałych przesłanek wypłaty Dywidendy dotyczących wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, wobec tego, nawet w przypadku spełnienia pozostałych warunków wypłaty dywidendy w postaci uzyskania zgody obligatariuszy obligacji serii G i obligatariuszy obligacji serii H, Spółka nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy 2021 i całość zysku za 2021 rok w kwocie 74.165.810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), zgodnie z uchwałą o podziale zysku za rok obrotowy 2021, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.