Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 5 października 2021 roku – treść uchwał podjętych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołane na dzień 5 października 2021 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż z uwagi na brak obecności na NWZ akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego wymaganej przez art. 431 § 3a k.s.h., NWZ odstąpiło od głosowania nad powzięciem uchwały nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E, wskazanej w pkt 7 porządku obrad NWZ.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: