Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku – treść uchwał podjętych oraz projekt uchwały, która nie została podjęta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka”, „Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), zwołane na dzień 18 czerwca 2021 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu wraz z załącznikiem do uchwały nr 24, który stanowi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający podjęte przez ZWZ ww. uchwałą zmiany.

Spółka przekazuje w załączniku nr 2 treść projektu uchwały nr 23 w przedmiocie zmian Statutu Spółki, która była głosowana przez ZWZ, ale nie została podjęta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki: