Ocena Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu OT Logistics S.A. _”Spółka”_ w sprawie podziału zysku za 2015 rok, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2016 działając na podstawie § 13 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2015 wynoszącego 28.992.644,68 zł w następujący sposób:

  • część zysku Spółki, w kwocie 9.993.620,00 zł z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki w kwocie 7,00 zł za jedną akcję;
  • pozostała część zysku Spółki, w kwocie 18.999.024,68 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.