Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 rok przez Radę Nadzorczą OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 29 maja 2017 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu OT Logistics S.A. Spółka w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2016 wynoszącego 47.872.528,97 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.