Odwołanie prognozy wyników finansowych

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent), nawiązując do artykułu „Tygrys odrzański zadziwił Angelę Merkel”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 16.03.2013 roku, w którym to Prezes Zarządu Emitenta Piotr Chajderowski przekazał informację o oczekiwanych przyszłych wynikach finansowych Grupy, informuje, iż w zamierzeniu Emitenta informacja ta nie miała stanowić prognozy wyników finansowych Emitenta, gdyż na dzień dzisiejszy ze względu na niezakończone projekty inwestycyjne Emitent nie jest w stanie wiążąco ich oszacować.

W związku z powyższym Emitent odwołuje podane w wyżej wymienionym artykule dane finansowe mogące stanowić prognozy wyników finansowych.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.