Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H zwołanego na dzień 22.12.2021 r. oraz wejście w życie porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G z uwagi na spłatę zadłużenia wobec Kredytodawców

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zwołania z własnej inicjatywy zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. („Spółka”) („Obligacje”) na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach na dzień 22.12.2021 r. („Zgromadzenie”) oraz w związku z postanowieniem podpunktu (d) punktu 7 (Postanowienia końcowe) ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia, zgodnie z którym Spółka zastrzegła sobie prawo do odwołania Zgromadzenia, Spółka niniejszym odwołuje Zgromadzenie.

Odwołanie Zgromadzenia spowodowane jest tym, że Zgromadzenie stało się bezprzedmiotowe z uwagi na zmiany okoliczności faktycznych w stosunku do chwili podjęcia przez Spółkę decyzji o zwołaniu Zgromadzenia, w szczególności: (i) w związku z zawarciem przez Spółkę porozumienia z jedynym obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje G”) w sprawie zmiany warunków emisji, w tym w zakresie ujednolicenia terminu wykupu Obligacji G z terminem wykupu Obligacji („Aneks do WEO G”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 86/2021 z dnia 15.12.2021 r. oraz (ii) w związku zamknięciem procesu sprzedaży wybranych nieruchomości Spółki. W związku z tymi okolicznościami Spółka zakładała, że może być wymagane podjęcie przez Zgromadzenie określonych decyzji lub wprowadzenie określonych zmian do warunków emisji Obligacji. Wobec tego, Spółka nie ma dla uczestników Zgromadzenia propozycji uchwał w celu poddania ich pod głosowanie, tym samym Zgromadzenie jest bezprzedmiotowe.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji G w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji G, Spółka informuje, że z uwagi na: (i) zakończenie procesu zaksięgowania wszystkich spłat zadłużenia Spółki i jej wybranych podmiotów zależnych wobec kredytodawców udzielających finansowania Spółce i jej wybranym podmiotom zależnym, tj. konsorcjum banków: mBank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. („Banki”) objętego umową wspólnych warunków zadłużenia z dnia 29.03.2019 r. (ze zmianami) („Umowa Wspólnych Warunków”) oraz, w efekcie, (ii) spłatę w całości zadłużenia objętego Umową Wspólnych Warunków ze środków pozyskanych ze sprzedaży aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności Banków, Aneks do WEO G wszedł w życie.