Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H zwołanego na dzień 25.04.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 01.04.2022 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) na dzień 25.04.2022 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy”) oraz w związku z postanowieniem podpunktu (d) punktu 7 (Postanowienia końcowe) ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia, Emitent niniejszym odwołuje Zgromadzenie.

Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy spowodowane jest tym, że Zgromadzenie Obligatariuszy stało się bezprzedmiotowe, wobec powzięcia przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji przeprowadzone w dniu 21.04.2022 r. uchwały nr 3 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji, przewidującej przesunięcie terminu wykupu Obligacji do dnia 31.10.2022 r., co miało być głównym przedmiotem obrad Zgromadzenia. W ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Spółka zwróciła uwagę na tę okoliczność i prawdopodobieństwo, że na Zgromadzeniu nie będzie konieczności dokonywania dalszych zmian warunków emisji Obligacji, jeżeli kwestie te zostaną rozstrzygnięte na zgromadzeniu obligatariuszy Obligacji zwołanym na dzień 21.04.2022 r., wskazując jednocześnie, że zwołała Zgromadzenie z przezorności i ostrożności spowodowanej trwającą sytuacją oraz dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami.