Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H zwołanego na dzień 26.03.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez OT Logistics S.A. Emitent Obligacje na dzień 26 marca 2021 r. Zgromadzenie oraz w związku z postanowieniem podpunktu d punktu 7 Postanowienia końcowe ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia, Emitent niniejszym odwołuje Zgromadzenie.

Odwołanie Zgromadzenia spowodowane jest tym, że Zgromadzenie stało się bezprzedmiotowe wobec zwołania przez Emitenta w dniu 25 marca 2021 r. nowego zgromadzenia obligatariuszy Obligacji na dzień 15 kwietnia 2021 r., o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2021 z dnia 25 marca 2021 r., z zasadniczym porządkiem obrad uwzględniającym również, oprócz innych spraw, sprawy, które miały stanowić przedmiot obrad Zgromadzenia.