Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 28.08.2018 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku ze złożonym żądaniem akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia raport nr 13/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Spółka na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, 400 § 1, 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.08.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w budynku przy Al. Jerozolimskich 98 Centrum Konferencyjne Nimbus.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:
  • „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na 11.998.780 jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł dwadzieścia cztery grosze każda, z czego:
   • 10.221.280 dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt akcji stanowią Akcje Serii A;
   • 1.200.000 jeden milion dwieście tysięcy akcji stanowią Akcje Serii B,
   • 577.500 pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset akcji stanowią Akcje Serii D.”
   • zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
  • „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.939.707,20 zł dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy oraz nie więcej niż 3.431.707,20 zł trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy i dzieli się na nie mniej niż 12.248.780 dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł dwadzieścia cztery grosze każda oraz nie więcej niż 14.298.780 zł czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł dwadzieścia cztery grosze każda, z czego:
   • 10.221.280 _dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt_ akcji stanowią Akcje Serii A;
   • 1.200.000 _jeden milion dwieście tysięcy_ akcji stanowią Akcje Serii B;
   •  577.500 _pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset_ akcji stanowią Akcje Serii D;
   • nie mniej niż 250.000 oraz nie więcej niż 2.300.000 akcji stanowią Akcje serii E.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów kredytowych oraz innych zobowiązań finansowych Spółki.
 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.08.2018 r. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki: