Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, 4021, 4022 i 506 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 25 lipca 2019 r. na godz. 10:00 w biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę Statutu spółki przejmującej, przy czym zmiana Statutu OT Logistics S.A. polegać będzie na tym, że do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 71 dodane zostaną punkty od 72 do 74 w następującym brzmieniu: „72 Transport drogowy towarów 49.41.Z; 73 Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.22.B; 74 Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki: