Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. _Spółka_ informuje, że na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 430 § 1 i 431 § 1 oraz w związku z art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 września 2019 r. na godz. 12:00 w biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E mającą związek z projektem uchwały do pkt 5 porządku obrad.

Załączniki: