Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) Zarząd OT Logistics S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się dnia 14 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, jak również załącznik do uchwały, która ma zostać podjęta w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad w postaci projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki