Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2022 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2022 r., które rozpocznie się o godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki: