Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 29.06.2017 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala BIBLIOTEKA, Budynek C wejście od ul. Bagno 6 piętro.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami.

Załączniki: