Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu spółek przejętych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhei Lloyd sp. z o.o. oraz podziału zysku/pokrycia straty tych spółek za 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu spółek przejętych Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhei Lloyd sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o. i OT Port Wrocław sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018.

Załączniki: