Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 29.06.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.
 12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Załączniki: