Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2019 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent informuje o zawarciu w dniu 22 maja 2019 r. umowy z ERSTE d.o.o. ERSTE, w której określona została część, w jakiej ERSTE wykona w roku 2019 opcję put, o której mowa w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 15 września 2019 r. W ramach częściowego wykonania ww. opcji, Emitent nabędzie od funduszy zarządzanych przez ERSTE 95.908 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 3,3 mln zł, co stanowi wykonanie opcji put przez ERSTE co do 8% akcji Luka Rijeka d.d posiadanych przez fundusze ERSTE. W pozostałym zakresie, tj. co do 92% akcji Luka Rijeka posiadanych przez fundusze ERSTE, opcja put przysługująca ERSTE nie zostanie wykonana w 2019 roku. Płatność z tytułu ww. częściowego wykonania przez ERSTE opcji put zostanie dokonana w ratach, z których ostania przypada na luty 2020 roku.

Jak wskazano we wspomnianym raporcie bieżącym nr 33/2017, w dniu 15 września 2017 r. Emitent zawarł umowę wspólników z Allianz ZB d.o.o. AZ oraz ERSTE w odniesieniu do spółki Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników. AZ i ERSTE to spółki z siedzibą w Zagrzebiu, zarządzające funduszami, działające w imieniu własnym oraz zarządzanych przez siebie funduszy, które na dzień podpisania Umowy Wspólników posiadały odpowiednio 15,15% i 8,85% udziału w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników przyznaje AZ i ERSTE opcje put wobec Emitenta dot. posiadanych przez AZ i ERSTE akcji Luka Rijeka d.d. i, jak wskazano w raporcie rocznym Emitenta za rok 2018, pierwszy możliwy termin na wykorzystanie przez AZ lub ERSTE opcji put przypada w I połowie roku 2019, a kwota zobowiązania z tego tytułu ujętego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 123,2 mln zł.

Jeśli AZ lub ERSTE skorzystałyby z opcji w pełnych kwotach, wymieniona kwota musiałaby zostać wypłacona przez Emitenta do dnia 29 sierpnia 2019 r. Niewykonanie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z opcji put wobec danego funduszu dawałoby temu funduszowi prawo dochodzenia roszczeń.

Na dzień publikacji raportu rocznego Emitenta za 2018 rok, Zarząd Emitenta był w trakcie końcowej fazy negocjacji biznesowych mających na celu ograniczenie ryzyka konieczności wypłaty pełnej kwoty zobowiązania z tytułu wykorzystania przez AZ lub ERSTE opcji put w roku 2019 oraz zasad dalszej współpracy w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami Luka Rijeka d.d.

Dzisiejsze zawarcie umowy z ERSTE stanowi o pozytywnym rezultacie działań Zarządu Emitenta dotyczących wykorzystania opcji put w roku 2019 przez ERSTE.

Zarząd Emitenta spodziewa się korzystnej decyzji również od AZ. W przypadku niekorzystnej decyzji AZ, Zarząd Emitenta podejmie działania opisane w raporcie rocznym Emitenta za 2018 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. za 2018 rok, nota 6.