Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2020 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent informuje o zawarciu w dniu 3 kwietnia 2020 r. umowy z ERSTE d.o.o. ERSTE, Fundusz, w której określona została część, w jakiej ERSTE wykona w roku 2020 opcję put, o której mowa w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 15 września 2017 r. W ramach częściowego wykonania ww. opcji, Emitent nabędzie od funduszy zarządzanych przez ERSTE 20.810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, co stanowi wykonanie opcji put przez ERSTE co do 1,89% akcji Luka Rijeka d.d posiadanych przez fundusze ERSTE stanowiących 0,15% udziału w kapitale zakładowym spółki Luka Rijeka d.d.. W pozostałym zakresie, tj. co do 98,11% akcji Luka Rijeka d.d. posiadanych przez fundusze ERSTE, opcja put przysługująca ERSTE nie zostanie wykonana w 2020 roku. Płatność z tytułu ww. częściowego wykonania przez ERSTE opcji put zostanie dokonana w ratach, z których ostatnia przypada na koniec maja 2020 roku.

Jak wskazano we wspomnianym raporcie bieżącym nr 33/2017, w dniu 15 września 2017 r. Emitent zawarł umowę wspólników z Allianz ZB d.o.o. AZ oraz ERSTE w odniesieniu do spółki Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników. ERSTE to spółka z siedzibą w Zagrzebiu działająca w imieniu własnym oraz zarządzanych przez siebie funduszy, która na dzień podpisania Umowy Wspólników posiadała 8,85%, a na dzień podpisania ww. umowy posiadała 8,18% udziału w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników przyznaje ERSTE opcje put wobec Emitenta dot. posiadanych przez ERSTE akcji Luka Rijeka d.d., gdzie okres na wykorzystanie przez ERSTE opcji put w roku 2020 przypada w drugim kwartale tego roku.

Jeśli ERSTE skorzystałby z całości przysługujących mu praw w ramach opcji put, Emitent musiałby nabyć od ERSTE całość posiadanego przez ERSTE pakietu akcji w Luka Rijeka d.d. nie później niż do dnia 29 sierpnia 2020 r. Niewykonanie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z opcji put wobec Funduszu dawałoby temu Funduszowi prawo dochodzenia roszczeń.

Dzisiejsze zawarcie umowy z ERSTE stanowi o pozytywnym rezultacie działań Zarządu Emitenta dotyczących wykorzystania opcji put w roku 2020 przez ERSTE i kontynuacji działań zmierzających do rewizji zasad współpracy stron w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami Luka Rijeka d.d.