Otrzymanie od La Financire d’Intégration Européenne S.A. deklaracji o zamiarze objęcia akcji serii E Spółki oraz zawiadomienia o dokonanej transakcji sprzedaży akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 13.01.2022 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o złożeniu przez La Financire d’Intégration Européenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu, rue Pierre d’Aspelt 7, L-1142 Luksemburg, Wielkie Królestwo Luksemburga („La Financire”) deklaracji o zamiarze objęcia akcji serii E na warunkach wskazanych przez Spółkę w zawiadomieniu i przedstawionym projekcie umowy objęcia akcji.

Jednocześnie La Financire oświadczyła, iż opłacenie akcji serii E nastąpi w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących jej, jako następcy prawnemu I Funduszu Mistral S.A. (w wyniku wpisanego w rejestrze luksemburskim w dniu 1 grudnia 2021 r. połączenia transgranicznego spółki I Fundusz Mistral S.A., jako spółki przejmowanej, z La Financire, jako spółką przejmującą, La Financire weszła w ogół praw i obowiązków I Funduszu Mistral S.A.) wobec OT Logistics S.A. w łącznej kwocie 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych).

Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za akcje serii E, będzie oznaczało dokonanie przez La Financire wpłaty na akcje serii E.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od La Financire zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zawartej w dniu 13 stycznia 2022 r. poza rynkiem głównym transakcji sprzedaży akcji Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: