Plan naprawczy Grupy Kapitałowej OT Logistics

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd Emitenta Plan Naprawczy Plan Naprawczy, Plan Grupy OT Logistics Grupa, którego celem będzie zwiększenie EBITDA oraz poprawa płynności finansowej Grupy.

Plan Naprawczy został opracowany w związku z rewizją założeń działalności Grupy mającą na celu poprawę synergii operacyjnych, poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych, a także dostosowanie Grupy w powyższym zakresie do toczących się negocjacji z wierzycielami finansowymi odnośnie zmiany warunków i terminów spłaty zadłużenia finansowego. Zgoda Rady Nadzorczej rozpoczyna realizację przez Zarząd Spółki Planu opartego na niżej opisanych głównych założeniach.

Plan Naprawczy obejmuje inicjatywy możliwe do wdrożenia w okresie krótko- i średnioterminowym tj. 1-2 lata. Lista inicjatyw optymalizujących opracowana została na poziomie Grupy oraz poszczególnych spółek zależnych. Do głównych działań centralnych należy poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania Grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych w celu optymalizacji kosztowej działalności podstawowej i wspomagającej, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, kosztów zakupów usług zewnętrznych oraz wzmocnienie zasobów ludzkich i informatycznych Grupy. Działania centralne obejmą również wdrożenie efektywnego planu zarządzania nieruchomościami nieoperacyjnymi będącymi własnością Grupy. Działania na poziomie poszczególnych spółek zależnych dotyczyć będą przede wszystkim poprawy warunków handlowych działalności, tj. dostosowania stawek za świadczone usługi do kosztów ich realizacji przy jednoczesnej optymalizacji pozostałych kosztów działalności.

Częścią Planu Naprawczego, poza inicjatywami mającymi na celu poprawę wyników dla każdego segmentu operacyjnego Grupy, będzie plan poprawy płynności m.in. poprzez sprzedaż aktywów w postaci nieoperacyjnych nieruchomości oraz operacyjnych ale nieefektywnych ruchomości.

Łączne efekty finansowe wyżej wskazanych przedsięwzięć doprowadzić mają do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA Grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10%.