Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną – Odra Lloyd Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, iż w dniu 26 lutego 2015 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia „Połączenie” spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Spółka, Spółka Przejmująca ze spółką zależną Odra Lloyd Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Spółka Przejmowana , na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą łączenie się przez przejęcie , na co zgodę wyraziła również w dniu 26 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki.

Zasadniczym celem Połączenia jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz długookresowo optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Połączenie obu spółek nie będzie miało negatywnego wpływu na wyniki skonsolidowane Grupy.

Spółka Przejmowana jest podmiotem w 100 % zależnym od Spółki Przejmującej. Działalność spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. obejmuje dzierżawę floty stanowiącej własność tej spółki, cała sprzedaż natomiast skierowana jest do spółki dominującej OT Logistics S.A. Spółka Przejmowana nie prowadzi działalności dedykowanej dla podmiotów spoza Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest transport towarów żeglugą śródlądową. Dodatkowo Spółka świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, najem nieruchomości, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz przeładunki.

Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony. Na podstawie art. 516 § 6 ksh połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym, bez poddawania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Dzień Połączenia .

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów przedmiotowe połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

Plan połączenia ww. spółek sporządzony zgodnie z art. 499 §1 oraz załączniki wskazane w art. 499 §2 KSH będą przekazywane raportem bieżącym stopniowo w miarę ich sporządzania.