Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „OTL”) informuje, iż w dniu 13.01.2022 r. na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E („Uchwała nr 4”), podjął uchwałę o skierowaniu oferty nabycia akcji serii E, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna) na następujących warunkach:

  1. Podmiot do którego zostanie skierowana oferta objęcia akcji – La Financire d’Intégration Européenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu, rue Pierre d’Aspelt 7, L-1142 Luksemburg, Wielkie Królestwo Luksemburga („La Financire”), zarejestrowana w rejestrze handlowym w Luksemburgu pod numerem R.C.S.: B 86087, jako następca prawny I Funduszu Mistral S.A. (w wyniku połączenia transgranicznego spółki I Fundusz Mistral S.A., jako spółki przejmowanej z La Financire d’Intégration Européenne S.A., jako spółką przejmującą);
  2. Liczba akcji oferowanych do objęcia – 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
  3. Cena emisyjna akcji – po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za akcję; łączna cena emisyjna 1.100.000 akcji – 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych);
  4. Termin otwarcia subskrypcji prywatnej – 13 stycznia 2022 r.;
  5. Termin zamknięcia subskrypcji prywatnej – 25 stycznia 2022 r.;
  6. Termin złożenia ofert lub zawarcia umowy objęcia akcji – 25 stycznia 2022 r.Ponadto Spółka w dniu dzisiejszym skierowała do La Financire zawiadomienie o zamiarze zaoferowania objęcia 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy) akcji serii E na warunkach wskazanych w zawiadomieniu i przedstawionym projekcie umowy objęcia akcji.