Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok obrachunkowy 2023, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 74 925 021,60 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 5,72 zł (słownie: pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) na akcję, co – przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku, tj. 2,86 zł na akcję, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 26/2023 z dnia 31 października 2023 r. – powoduje, że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2023 dla akcjonariuszy wynosi 37 462 510,80 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. 2,86 zł na jedną akcję,

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 13 098 780 szt. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy przypada na 21 maja 2024 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia dywidendy.