Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok obrachunkowy 2022, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 83.832.192 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 6,40 zł (słownie: sześć złotych i czterdzieści groszy). Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 13 098 780 szt. Ponadto ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 16 czerwca 2023 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia dywidendy.