Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały ws. wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2022 roku podjęło uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2021, w której przewidziano wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki na następujących zasadach:

  1. W przypadku łącznego spełnienia się przed dniem ustalania prawa do dywidendy (dalej: „Dzień Dywidendy”) warunków opisanych poniżej w ust. 3 litery a-c) (dalej: „Warunki Wypłaty Dywidendy) oraz zarejestrowania przed Dniem Dywidendy akcji serii E Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych tytułem dywidendy dla akcjonariuszy Spółki zostanie wypłacona kwota 13 098 780,00 zł (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych), tj. 1,0 zł na akcję. Dywidendą objętych będzie 13 098 780 akcji Spółki.
  2. W przypadku łącznego spełnienia się przed Dniem Dywidendy Warunków Wypłaty Dywidendy opisanych poniżej w ust. 3 litery a-c) oraz niezarejestrowania przed Dniem Dywidendy akcji serii E Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych tytułem dywidendy dla akcjonariuszy Spółki zostanie wypłacona kwota 13 078 670,20 zł (trzynaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy), tj. 1,09 zł na akcję. Dywidendą objętych będzie 11 998 780 akcji Spółki.
  3. Wypłata dywidendy nastąpi na zasadach określonych w ust. 1 albo w ust. 2 w przypadku łącznego spełnienia się przed Dniem Dywidendy następujących Warunków Wypłaty Dywidendy:
    1. uzyskania przez Spółkę wyrażonej w sposób zgodny z warunkami emisji obligacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgody na wypłatę dywidendy od obligatariuszy wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii G, bądź dokonania spłaty tych obligacji,
    2. uzyskania przez Spółkę wyrażonej w sposób zgodny z warunkami emisji obligacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zgody na wypłatę dywidendy od obligatariuszy wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H, bądź dokonania spłaty tych obligacji,
    3. zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń: (i) prawomocnego odrzucenia lub oddalenia wniosku o upadłość Spółki rozpatrywanego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie pod sygnaturą XII Gu 318/21, lub (ii) wydania przez tymczasowego nadzorcę sądowego ustanowionego w wyżej określonym postępowaniu zgody na wypłatę dywidendy, lub (iii) prawomocnego uchylenia zabezpieczenia polegającego na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego w wyżej opisanym postępowaniu.

W przypadku nie spełnienia się przed Dniem Dywidendy ww. Warunków Wypłaty Dywidendy cała kwota zysku netto Spółki za rok 2021, tj. 74 165 810,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 57/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło Dzień Dywidendy na dzień przypadający na trzy miesiące od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały. W przypadku, gdyby wyznaczony w ten sposób dzień przypadał na dzień wolny od pracy, Dniem Dywidendy będzie najbliższy dzień powszedni poprzedzający na ten dzień. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie dwóch tygodni od Dnia Dywidendy.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.