Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 07.06.2024 r. została zawarta, pomiędzy Spółką a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”), umowa dotycząca finansowania Spółki („Umowa”).

Zawarta Umowa dotyczyć będzie finansowania bieżącego Spółki w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym limitem do kwoty 30 mln PLN i 12 miesięcznym okresem ważności limitu, (ii) linii rewolwingowej na udzielenie gwarancji bankowej, przetargowej, płatniczej do kwoty 5 mln PLN w okresie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy oraz (iii) kredytu obrotowego do kwoty 10 mln PLN z 12 miesięcznym okresem dostępności.

Ponadto zamiarem obu stron jest konsolidacja sald kredytu („Cash Pool”) dla spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Ustalone z Bankiem warunki przewidują oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych.

Powyższa Umowa nie zawiera kar umownych. Finansowanie zostanie uruchomione po spełnieniu przez Spółkę warunków formalno-prawnych określonych w ww. Umowie.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Środki z kredytu przyczynią się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskania nowego źródła finansowania ukierunkowanego na finansowaniu bieżącej działalności oraz działań inwestycyjnych przewidzianych w zatwierdzonej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics w perspektywie do 2026 roku.