Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Emitent) informuje, że w dniu 22 listopada 2012 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w spółce zależnej Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka zależna) na podstawie postanowienia z dnia 22 listopada 2012 roku wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się w drodze utworzenia 900 (słownie: dziewięciuset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej równej kwocie 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Emitent objął wszystkie nowoutworzone udziały w związku z czym nadal znajduje się w posiadaniu 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej.