Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o współpracę i świadczenie usług przez spółkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka informuje o zawarciu w dniu 21 grudnia 2018 roku pomiędzy OT Port Świnoujście S.A. spółka zależna Emitenta, OTPŚ a Bunge Polska Spółka z o.o. Bunge, Klient łącznie Strony Porozumienia porozumienia w przedmiocie rozwiązania łączącej Strony Porozumienia umowy o współpracę i świadczenie usług z dnia 30 kwietnia 2010 roku Porozumienie.

Na podstawie obowiązującej dotychczas umowy handlowej OTPŚ świadczył Bunge usługi operatora portowego w odniesieniu do towarów rolno-spożywczych na terenie portu w Świnoujściu. Wartość obrotów generowanych w ramach umowy w ostatnich 3-latach wynosiła średniorocznie ok. 8 mln zł. W związku ze zmianą modelu biznesowego Klienta, koncentracją zasobów portowych OTPŚ na pozostałej działalności operacyjnej związanej z obsługą towarów dla branży energetycznej i hutniczej oraz przygotowaniem własnego zaplecza do obsługi towarów agro, zwłaszcza zbóż, Strony Porozumienia postanowiły zakończyć współpracę z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z treścią Porozumienia _którego skuteczność uwarunkowana jest m.in. zawarciem umów towarzyszących_, z tytułu rozwiązania umowy handlowej OTPŚ należne będzie łączne wynagrodzenie w wysokości ok. 20 mln zł netto, obejmujące głównie wynagrodzenie za wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o współpracę i świadczenie usług z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

Środki uzyskane z transakcji wykorzystane zostaną na poprawę płynności Grupy Kapitałowej OT Logistics. Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu ww. Porozumienia ze względu na istotną wartość transakcji i jej wpływ na wyniki finansowe spółki zależnej oraz uznanie umowy z Klientem jako umowy istotnej wskazanej w Dokumencie Rejestracyjnym będącym częścią Prospektu Emisyjnego Emitenta, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku.