Powierzenie stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i prokurenta spółki OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że w dniu 4 maja 2020 r. rozpoczął współpracę z Panem Witoldem Rusinkiem powierzając mu stanowisko Dyrektora ds. Finansowych Spółki oraz udzielając mu prokury łącznej niewłaściwej uprawniającej do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, wyłącznie we współdziałaniu łącznie z członkiem Zarządu Spółki.

Pan Witold Rusinek przez ponad 16 lat współpracował ze spółką Can-Pack S.A., stojącą na czele grupy kapitałowej należącej do czołówki producentów opakowaniowych na świecie, gdzie w latach 2003-2019 pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora ds. finansowych, dyrektora ds. korporacyjnych oraz dyrektora ds. zarządzania ryzykiem. W latach 2019-2020 Pan Witold Rusinek pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o., spółki zależnej PKN ORLEN S.A.

Pan Witold Rusinek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Witold Rusinek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.