Powołanie Członka Zarządu OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki z tym samym dniem Pana Radosława Krawczyka i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pan Radosław Krawczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową i operacyjną. Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki. Od 2015 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu CFO w PKP Cargo Connect Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, a od 2016 roku stanowisko Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu. Pan Radosław Krawczyk jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA Executive Master of Business Administration.

W OT Logistics S.A. Pan Radosław Krawczyk odpowiadał będzie za Pion Finansów.

Według złożonego oświadczenia Pan Radosław Krawczyk nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem zasiadania w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics, tj. w Radzie Nadzorczej C.Hartwig Adria d.o.o. a także zarządach: Rentrans International Spedition sp. z o.o., OT Rail Sp. z o.o., Kolej Bałtycka S.A., oraz STK S.A. Pan Radosław Krawczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.