Powołanie Członków Zarządu OT Logistics S.A. na nową kadencję

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o podjęciu z końcem dnia 23.05.2024 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki na nową, wspólną kadencję wraz z Członkiem Zarządu Panem Karolem Bowżykiem: Pana Kamila Jedynaka, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Daniela Góreckiego któremu powierzono funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Zarządu:
– nie prowadzą konkurencyjnej działalności wobec Spółki;
– nie są wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej;
– nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
– nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy powołanych Członków Zarządu.