Powołanie Członków Zarządu OT LOGISTICS S.A. na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku, Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A. ustaliła dwuosobowy skład Zarządu OT LOGISTICS S.A. i powołała w skład Zarządu Spółki na okres wspólnej, trzyletniej kadencji – Pana Konrada Hernika na Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Kamila Jedynaka na Wiceprezesa Zarządu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Zarządu:

  • nie prowadzą konkurencyjnej działalności wobec Spółki;
  • nie są wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej;
  • nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy powołanych Członków Zarządu.Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: