Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało z tym samym dniem na członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Pana Kamila Jedynaka.

Pan Kamil Jedynak w 1998 roku ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pan Kamil Jedynak posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. Pan Kamil Jedynak ukończył ponadto szereg szkoleń biznesowych.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:
2010 – obecnie: Prezes Zarządu – key2BIZ Sp. z o.o.
2007 – 2010: Prezes Zarządu – EURO LOGISTICS Sp. z o.o.
2003 – 2007: Kierownik Oddziału Wrocław – DHL GLOBAL FORWARDING
2002 – 2003: Z-ca Dyrektora ds. Handlowych – FADOM Sp. z o.o.
1997 – 2001: BRITISH PETROLEUM POLAND – Business Development Project Manager, Autogas Project Manager.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Kamil Jedynak nie prowadzi działalności, którą można uznać za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki jak również ww. osoba nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu.

Pan Kamil Jedynak nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe