Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 pięciu do 7 siedmiu członków oraz powołało z dniem 29 czerwca 2018 roku na Członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Pana Waldemara Maja.

Życiorys Pana Waldemara Maja stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Waldemar Maj nie wykonuje działalności, którą można uznać za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce jak również nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Waldemar Maj nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki: