Powołanie Prokurenta Spółki OT Logistics

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16.05.2024 r. powziął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Mielec, Dyrektor Finansowej, prokury łącznej. Udzielona prokura uprawnia Panią Katarzynę Mielec do reprezentowania Spółki łącznie z drugim Członkiem Zarządu.

Pani Katarzyna Mielec pełni w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego i przejęła zadania oraz obowiązki pozostające w gestii Wiceprezesa Zarządu w zakresie spraw finansowych.

Pani Katarzyna Mielec ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na wydziale Zarządzanie Finansami, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzeniem finansami przedsiębiorstw, a szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym oraz transakcjami M_A, zdobyte na stanowiskach: Dyrektor Finansowy, Dyrektor Kontrolingu, Regionalny Kierownik Kontrolingu w spółkach produkcyjnych, handlu oraz usługach i konsultingu. W trackie swojej kariery pracowała dla takich firm jak: Jeronimo Martins Polska S.A., NPA Skawina, Boryszew S.A., Platinum Wellness Sp. z o.o., Eurocash S.A. czy Navigator Business Consulting Sp. z o.o.

Pani Katarzyna Mielec zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Katarzyna Mielec nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.