Powołanie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. dokonało, z tym samym dniem wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

  1. Pana Gabriela Borga
  2. Pana Kamila Jedynaka
  3. Pana Marka Komorowskiego
  4. Pana Artura Szczepaniaka
  5. Pana Andrzeja Malinowskiego
  6. Pana Rafała Brolla.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wskazane osoby nie prowadzą działalności, którą można uznać za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki jak również ww. nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.

Jednocześnie w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia zakończyło się pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Ludwika Heinsch, o którego rezygnacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Załączniki: